Yr.noYoutube

Høgtlesing har mange positive effektar. Å lese for barn skaper samhøyrsle og gode opplevingar mellom barn og vaksne. Det bidrar også til å auke barnas ordforråd og konsentrasjon, samt til å stimulere fantasien deira. Ei studie utført i samband med forskingsprosjektet På Sporet ved Lesesenteret, viser dessutan at jo større betydning bøker har i barnas liv fra dei er små, jo meir forberedt er dei på å læra å lesa når dei byrjar på skulen.