Yr.noYoutube

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen. Barnehagen skal bidra til at barna trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av eigenverdi.

 

Barnehagen skal vere ein trygg og utfordrande stad der barna kan prøve

ut ulike sider ved samspel, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte til å
meistre motgang, handtere utfordringar og bli kjende med eigne og andre
sine kjensler.

 

Barnehagen skal vere ein trygg og utfordrande stad der barna kan prøve

ut ulike sider ved samspel, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte til å
meistre motgang, handtere utfordringar og bli kjende med eigne og andre
sine kjensler.  (Rammeplan -"Livsmeistring og helse")